Accepted Papers

The 30th IEEE International Conference on Network Protocols (ICNP 2022)
Lexington, Kentucky, USA, October 30-November 2, 2022  ICNP2022

Accepted Papers

Boost Decentralized Federated Learning in Vehicular Networks by Diversifying Data Sources
Dongyuan Su (Shenzhen University); Yipeng Zhou (Macquarie University); Laizhong Cui (Shenzhen University)

BurstBalancer: Do Less, Better Balance for Large-scale Data Center Traffic
Zirui Liu, Yikai Zhao, Zhuochen Fan, Tong Yang, Xiaodong Li, Ruwen Zhang, Kaicheng Yang, and Zheng Zhong (Peking University); Yi Huang, Cong Liu, and Jing Hu (Huawei Technologies Co., Ltd.); Gaogang Xie (CNIC CAS); Bin Cui (Peking University)

Centralized Network Utility Maximization with Accelerated Gradient Method
Ying Tian, Zhiliang Wang, Xia Yin, Xingang Shi, Jiahai Yang, and Han Zhang (Tsinghua University)

ComboTE: Scalable Mixed-link based Traffic Engineering for Hybrid WANs
Xincai Fei, Yonggang Chen, Hao Wu, and Shuihai Hu (Huawei); Kai Zheng (2012 Labs, Huawei Technologies); Kun Tan (Huawei)

CONST: Exploiting Spatial-Temporal Correlation for Multi-Gateway based Reliable LoRa Reception
Zeyu Zhang, Weiwei Chen, Junwen Wang, Shuai Wang, and Tian He (Southeast University)

DGS: Communication-Efficient Graph Sampling for Distributed GNN Training
Xinchen Wan and Kai Chen (Hong Kong University of Science and Technology); Yiming Zhang (XMU and NICEX Lab)

Distributed In-Network Coflow Scheduling
Jing Du and Kate Lin (National Yang-Ming Chiao Tung University)

Enabling ZigBee Backscatter Communication in a Crowded Spectrum
Zhaoyuan Xu (USTC); Wei Gong (University of Science and Technology of China)

INT-react: An O(E) Path Planner for Resilient Network-Wide Telemetry Over Megascale Networks
Qianchen Yuan and Fuliang Li (Northeastern University); Tian Pan (BUPT); Yifan Xu and Xingwei Wang (Northeastern University)

INT-Segment : MTU-adaptive Single-Path In-band Network-Wide Telemetry
Qianchen Yuan and Fuliang Li (Northeastern University); Tian Pan (BUPT); Yuhua lai, Yetao Gu, and Xingwei Wang (Northeastern University)

Is LoRaWAN Really Wide? Fine-grained LoRa Link-level Measurement in An Urban Environment
Yidong Ren, Li Liu, Chenning Li, and Zhichao Cao (Michigan State University); Shigang Chen (University of Florida)

Kirigami, the Verifiable Art of Network Cutting
Timothy Alberdingk Thijm (Princeton University); Ryan Beckett (Microsoft Research); Aarti Gupta and David Walker (Princeton University)

MECaNIC: SmartNIC to Assist URLLC Processing in Multi-Access Edge Computing Platforms
Taejune Park (Chonnam National University); Myoungsung You, Jian Cui, and Youngjin Jin (KAIST); Kilho Lee (Soongsil University); Seungwon Shin (KAIST)

MIMIC: SmartNIC-aided Flow Backpressure for CPU Overloading Protection in Multi-Tenant Clouds
Enge Song, Nianbing Yu, and Tian Pan (Alibaba Group); Qiang Fu (School of Computing Technologies, RMIT University); Liang Xu, Xionglie Wei, Yisong Qiao, Jianyuan Lu, Yijian Dong, Mingxu Xie, Jun He, Jinkui Mao, Zhengjie Luo, and Chenhao Jia (Alibaba Group); Jiao Zhang and Tao Huang (Purple Mountain Laboratories); Biao Lyu (Zhejiang University and Alibaba Group); Shunmin Zhu (Tsinghua University and Alibaba Group)

On the Complexity of Network-Wide Configuration Synthesis
Tibor Schneider, Roland Schmid, and Laurent Vanbever (ETH Zürich)

Ostinato: Combating LoRa Weak Links in Real Deployments
Zhenqiang Xu, Pengjin Xie, Jiliang Wang, and Yunhao Liu (Tsinghua University)

PAINT: Path Aware Iterative Network Tomography for Link Metric Inference
Leyang Xue and Mahesh Marina (The University of Edinburgh); Geng Li and Kai Zheng (2012 Labs, Huawei Technologies)

Performant TCP over BLE
Jiamei Lv, Wei Dong, Yi Gao, and Chun Chen (Zhejiang University)

Probabilistic Verification of Network Availability
Yunmo Zhang (City University of Hong Kong); Hong Xu (The Chinese University of Hong Kong); Chun Jason Xue and Tei-Wei Kuo (City University of Hong Kong)

ProsegDL: Binary Protocol Format Extraction by Deep Learning-based Field Boundary Identification
Sen Zhao (Beijing Key Laboratory of IOT Information Security Technology, Institute of Information Engineering, CAS, China; School of Cyber Security, University of Chinese Academy of Sciences, China); Jinfa Wang (Beijing Key Laboratory of IOT Information Security Technology, Institute of Information Engineering, CAS, China); Shouguo Yang, Yicheng Zeng, Zhihui Zhao, Hongsong Zhu, and Limin Sun (Beijing Key Laboratory of IOT Information Security Technology, Institute of Information Engineering, CAS, China; School of Cyber Security, University of Chinese Academy of Sciences, China)

Reposting Service in Online Social Networks: Modeling and Online Incentive Protocols
Shiyuan Zheng and Xudong Liu (Department of Computer Science and Engineering, The Chinese University of Hong Kong); Hong Xie (College of Computer Science, Chongqing University); John C.S. Lui (Department of Computer Science and Engineering, The Chinese University of Hong Kong)

SketchGuide: Reconfiguring Sketch-based Measurement on Programmable Switches
Zhengyan Zhou and Jingwen Lv (Zhejiang University); Lingfei Cheng (Fuzhou University); Chen Xiang (Zhejiang University and Peking University); Tianzhu Zhang (Nokia Bell Labs); Qun Huang (Peking University); Jiayu Luo, Longlong Zhu, and Dong Zhang (Fuzhou University); Chunming Wu (Zhejiang University)

SubScatter: Sub-symbol WiFi Backscatter for High Throughput
Longzhi Yuan and Wei Gong (University of Science and Technology of China)

Synergy: A SmartNIC Accelerated 5G Dataplane and Monitor for Mobility Prediction
Sourav Panda, K. K. Ramakrishnan, and Laxmi Bhuyan (University of California, Riverside)

TalentSketch: LSTM-based Sketch for Adaptive and High-Precision Network Measurement
Yangsheng Yan, Fuliang Li, Wei Wang, and Xingwei Wang (Northeastern University)

To Punctuality and Beyond: Meeting Application Deadlines with DTP
Jie Zhang (Tsinghua University); Hang Shi (Huawei Technologies); Yong Cui (Tsinghua University); Feng Qian (University of Minnesota - Twin Cities); Wei Wang and Kai Zheng (Huawei Technologies); Jianping Wu (Tsinghua University)

Towards Aggregated Payment Channel Networks
Xiaoxue Zhang and Chen Qian (University of California Santa Cruz)

Towards the Full Extensibility of Multipath TCP with eMPTCP
Bin Yang and Dian Shen (Southeast University); Junxue Zhang (Hong Kong Unversity of Science and Technology); Fang Dong and Junzhou Luo (Southeast University); John. C.S. Lui (The Chinese Unversity of Hong Kong)

TSN-Peeper: an Efficient Traffic Monitor in Time-Sensitive Networking
Chuwen Zhang (Tsinghua University); Boyang Zhou (Lehigh University); Zerui Tian (Beijing University of Posts and Telecommunications); Liang Cheng (University of Toledo); Yuxi Liu (Southern University of Science and Technology); Huayu Zhang and Song Chen (Purple Mountain Laboratories); Ying Wan and Wenquan Xu (Tsinghua University); Tian Pan (Beijing University of Posts and Telecommunications); Yang Xu (Fudan University); Yi Wang (Southern University of Science and Technology); Hailong Zhu (Beijing University of Posts and Telecommunications); Bin Liu (Tsinghua University)

Tuning Target Delay for RTT-Based Congestion Control
Jian Tang, Tingting Xu, Camtu Nguyen, Xiaoliang Wang, Sanglu Lu, and Baoliu Ye (Nanjing University)

Two Families of Optimal Multipath Congestion Control Protocols for Datacenter Networks
Akshit Singhal, Xuan Wang, Zhijun Wang, Hao Che, and Hong Jiang (The University of Texas at Arlington)

Upload Your Data Faster: Driver-Queue based Congestion Control for Wireless Networks
Lingang Li and Zhijun Li (Harbin Institute of Technology); Yongrui Chen (University of Chinese Academy of Sciences); Jiajun Zhang (Harbin Institute of Technology); Lin Li (University of Chinese Academy of Sciences)

X-MAC: Achieving High Scalability via Imperfect-Orthogonality Aware Scheduling in LPWAN
Zhuqing Xu and Junzhou Luo (Southeast University); Zhimeng Yin (City University of Hong Kong); Shuai Wang, Ciyuan Chen, Jingkai Lin, Runqun Xiong, and Tian He (Southeast University)